فارسی عربی phone 051-38473454       email info@drkeshavarzmanesh.com

منتو پلاستي   (اصلاح چانه)

در اين عمل با برش از داخل دهان يا از زير چانه، پروتز چانه در محل قرار داده ميشود و باعث بهبود تناسب چانه با زواياي صورت ميشود

اصلاح چانه

براي اين عمل از پروتز در سايز هاي مختلف استفاده ميشود پروتز هاي هيدروكسي اپاتايت كه با پيچ مخصوص فيكس مشود و پروتز هاي سليكوني كه نرم تر هستند اين پروتز ها را ميتوان از داخل دهان يا برش زير چانه استفاده كرد برش خارجي در زير چانه تقريبا ديده نخواهدشد و برش داخل دهاني احتمال عفونت پروتز را زياد تر خواهد كرد همچنين ميتوان از برش استخوان فك و زاويه مجدد استفاده كرد

اصلاح چانه