فارسی عربی phone 051-38473454       email info@drkeshavarzmanesh.com
 IDنام عکس عنوانمسیر فیلمتوضیحات
1 48drkeshavarz.pngمصاحبه ديدني با خانم دكتر مژده كشاورزمنش <div id="15140916435477811"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/vdy7B?data[rnddiv]=15140916435477811&data[responsive]=yes"></script></div>مصاحبه ديدني با خانم دكتر مژده كشاورزمنش , متخصص گوش،حلق و بيني به زودي از تلويزيون اينترنتي چهره بينندگان مي توانند براي راي دهي نسبت به ايشان به عنوان چهره ماندگار اقدام نمايند.